Βάφτιση Στάθη - Ανδρέα
Βυτίνα Αρκαδίας
Σεπτέμβριος 2012